Wet-Umbrella-Wrapper.eu
"aptarnavimas lietingomis dienomis"
EU Germany Austria Switzerland Netherlands Luxembourg Belgium France Poland Denmark Sweden Finland Iceland Norway Estonia Latvia Lithuania Czech Rep Hungary Slovakia Croatia Bulgaria Romania Greece
mai¹eliù skìèiams i¹davimo çtaisas

mai¹eliù skìèiams i¹davimo çtaisas

new dropcare procduct line

We developed a new product line with high quality details: DROPCARE

Our new models already arrived with brand new improvements. A cover with customer instructions and an extendable handle for flexible use. And still with high quality appearance, durable and solid. Let's upgrade your umbrella wrappers.

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section
sprendimas lietingoms dienoms

Pasiþlykite savo klientams sprendim± lietingoms dienoms

Europos miestuose da¾nai lyja (pvz. Berlyne vidutini¹kai 166 dienas per metus). ©lapiù skìèiù vyniotuvas turi 1000 mai¹eliù ¹lapiems skìèiams suvynioti. Leiskite savo klientams mìgautis nauja paslauga.

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section
tarnybos nusprend?ia

Jþsù paslaugos gairìs

Parodykite savo auk¹tus klientù aptarnavimo standartus. Papildoma paslauga, skirta lietingam orui, lengva naudotis. Mai¹eliù i¹davimo çtaisas prie jþsù durù.

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section
next_section
Novatori¹kas sprendimas lietingoms dienoms

Novatori¹kas sprendimas lietingoms dienoms

Nesudìtingas naudojimosi mechanizmas. Klientai gali apsieiti be papildomos pagalbos. Lankstus panaudojimo diapozonas, nes nesant elektronikos nereikalingas elektros srovìs maitinimas. Pagamintas i¹ nerþdijanèio plieno. Mìgaukitìs auk¹ta kokybe,ilgaam¾i¹kumu ir gera bei solid¾ia i¹vaizda. Prietaisas atsparus oro s±lygoms, todìl beveik nereikalauja prie¾iþros.

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section
Suma¾inkite i¹laidas

I¹venkite drìgmìs ir purvo. Suma¾inkite i¹laidas

©lapiù skìèiù saugus laikymas ma¾ina i¹laidas ir taupo jþsù nervus. ©lapi skìèiai saugiai supakuojami. Krep¹eliù i¹davimo çtaisas çgalina i¹vengti prekiù, prekybos çrangos ir baldù sugadinimo. Be to taip i¹vengsite paslydimo pavojù ir papildomù i¹laidù valymui.

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section
Gali bþti naudojamas bet kur

Gali bþti naudojamas bet kur

Mai¹eliù i¹davimo çtaisas yra prakti¹kas ir universalus. Patirtis rodo kad jç naudinga naudoti prekybos centruose ir ma¾meninìs prekybos centruose, vie¹buèiuose ir konferencijù centruose, biurù pastatuose ir priìmimo salìse, taip pat muziejuose, teatruose ir ba¾nyèiose. Patartina naudoti kiekvienam, eksploatuojanèiam profesionalias rþbines.

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section
jþsù rinkose

Galioja jþsù rinkose

Greitas skìèiù vyniotuvo pristatymas jþsù rinkoms: Vokietijoje, Austrijoje, ©veicarijoje, Prancþzijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge, Lenkijoje, Danijoje, ©vedijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Eekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Graikijoje.

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section
Klientai patenkinti

Klientai patenkinti

I¹ prad¾iù buvau nustebês,su¾inojês kad tokia ma¹ina egzistuoja. Dabar manau, kad tai tiesiog prakti¹ka. Lena Simon, Wetzlar
Susidþriau su ¹ia nauja tendencija Azijoje. I¹ tikrùjù ¹ie mai¹eliù i¹davimo çtaisai yra kiekvienoje aplankytoje Kinijos vietoje. Matthias Reuter
Apsiprekinti lietingomis dienomis tapo daug patogiau,pana¹iai kaip naudotis priemiestiniu traukiniu. Anna-Lena Floor, Mainz

Su¾inokite daugiau (english) >>

next_section

Request a quote for you

Viengubas nerþdijanèio plieno mai¹eliù i¹davimo çtaisas vnt.
Viengubas nerþdijanèio plieno mai¹eliù i¹davimo çtaisas su ¹iþk¹liù dì¾e vnt.
Dvigubas nerþdijanèio plieno mai¹eliù i¹davimo çtaisas vnt.
Viengubas mai¹eliù i¹davimo çtaisas ABS vnt.
Mai¹eliù dì¾ì L (dideliems skìèiams) vnt.
Mai¹eliù dì¾ì S (trumpiems skìèiams) vnt.
Jþsù kreipinys
Jþsù vardas *
Jþsù pavardì *
E-Mail *
Telefonas
Kliento ID
Kompanijos pavadinimas *
Kompanijos adresas
Kompanijos ¹alis
Siuntos adresas
Siuntos ¹alis
Komentaras
  I accept the privacy policy
kitas skyrius
Infografic Umbrella Wrapper